ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ IT Exit Exam

ในกรณีที่นิสิตสอบผ่านแล้ว นิสิตไม่จำเป็นต้องสอบอีกครั้งก็ได้

ปฏิทินการสอบ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559

พบปัญหาหรือมีข้สอสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศิริรัตน์ จันไต้ (พี่ส้ม) โทร 043-754352 ภายใน 2777*หมายเหตุ นิสิตจะสามารถลงทะเบียนสอบได้ ก่อนถึงเวลาสอบ 5 นาทีตามตารางสอบที่กำหนดไว้ ที่ห้อง B310 สำนักคอมพิวเตอร์ เท่านั้น