รายงานผลการสอบ IT Exit Exam ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ คณะ/สังกัด จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 24 24 0 0 0 24 0 64.58 100.00 100.00
2 คณะเภสัชศาสตร์ 110 109 1 0 0 108 1 66.72 99.08 99.09
3 คณะแพทยศาสตร์ 133 133 0 0 0 127 6 59.9 95.49 100.00
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 76 76 0 0 0 70 6 58.68 92.11 100.00
5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 456 456 0 0 0 406 50 59 89.04 100.00
6 คณะศึกษาศาสตร์ 422 422 0 0 0 369 53 58.92 87.44 100.00
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 382 382 0 0 0 324 58 55.94 84.82 100.00
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 224 220 4 0 0 183 37 55.06 83.18 98.21
9 คณะวิทยาศาสตร์ 342 342 0 0 0 281 61 54.5 82.16 100.00
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 418 389 29 0 0 293 96 54.48 75.32 93.06
11 คณะการบัญชีและการจัดการ 2790 2344 446 0 0 1752 592 53.42 74.74 84.01
12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 836 836 0 0 0 623 213 53.66 74.52 100.00
13 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 197 197 0 0 0 145 52 52.7 73.60 100.00
14 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 529 506 23 0 0 355 151 52.78 70.16 95.65
15 คณะนิติศาสตร์ 415 410 5 0 0 284 126 52.74 69.27 98.80
16 คณะเทคโนโลยี 278 278 0 0 0 180 98 51.24 64.75 100.00
17 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 643 611 32 0 0 381 230 50.8 62.36 95.02
18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 146 135 11 0 0 74 61 48.58 54.81 92.47
19 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 80 80 0 0 0 40 40 48.58 50.00 100.00
20 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 68 50 18 0 0 13 37 44.48 26.00 73.53
รวม 8569 8000 569 0 0 6032 1968 54.84 75.40 93.36
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม