รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 31 29 2 0 0 24 5 55.31 82.76 93.55
2 การจัดการท่องเที่ยว 211 205 6 0 0 150 55 53.54 73.17 97.16
3 การจัดการโรงแรม 287 272 15 0 0 181 91 51.92 66.54 94.77
รวม 529 506 23 0 0 355 151 53.59 70.16 95.65
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม