รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4 1 3 0 0 1 0 54.00 100.00 25.00
2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 141 116 25 0 0 102 14 57.36 87.93 82.27
3 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 15 6 9 0 0 5 1 54.00 83.33 40.00
4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 36 25 11 0 0 20 5 54.64 80.00 69.44
5 บัญชีบัณฑิต 1357 1232 125 0 0 977 255 54.18 79.30 90.79
6 การจัดการการประกอบการ 27 23 4 0 0 18 5 52.96 78.26 85.19
7 ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 43 32 11 0 0 24 8 53.31 75.00 74.42
8 การบริหารการเงิน 257 219 38 0 0 154 65 52.25 70.32 85.21
9 การตลาด 211 159 52 0 0 110 49 52.68 69.18 75.36
10 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 145 127 18 0 0 82 45 52.00 64.57 87.59
11 การจัดการ 554 404 150 0 0 259 145 51.31 64.11 72.92
รวม 2790 2344 446 0 0 1752 592 53.52 74.74 84.01
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม