รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นิติศาสตร์และสิทธิมนุษยชนศึกษา 55 53 2 0 0 45 8 54.83 84.91 96.36
2 นิติศาสตรบัณฑิต 360 357 3 0 0 239 118 52.42 66.95 99.17
รวม 415 410 5 0 0 284 126 53.63 69.27 98.80
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม