รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 40 0 0 0 40 0 59.30 100.00 100.00
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 50 0 0 0 46 4 59.16 92.00 100.00
3 ภาษาอังกฤษ 65 65 0 0 0 59 6 58.58 90.77 100.00
4 ภาษาเกาหลี 54 54 0 0 0 46 8 56.56 85.19 100.00
5 ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 47 47 0 0 0 39 8 54.47 82.98 100.00
6 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) 23 23 0 0 0 18 5 54.35 78.26 100.00
7 ภาษาไทย 118 118 0 0 0 91 27 52.00 77.12 100.00
8 ภาษาญี่ปุ่น 52 52 0 0 0 38 14 53.85 73.08 100.00
9 ภาษาจีน 43 43 0 0 0 30 13 51.86 69.77 100.00
10 ภาษาฝรั่งเศส 36 36 0 0 0 25 11 53.06 69.44 100.00
11 ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 43 43 0 0 0 29 14 52.88 67.44 100.00
12 การพัฒนาชุมชน 87 87 0 0 0 58 29 51.38 66.67 100.00
13 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) 59 59 0 0 0 37 22 51.80 62.71 100.00
14 ประวัติศาสตร์ 75 75 0 0 0 47 28 50.96 62.67 100.00
15 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) 26 26 0 0 0 12 14 49.08 46.15 100.00
16 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมพม่า) 18 18 0 0 0 8 10 48.78 44.44 100.00
รวม 836 836 0 0 0 623 213 53.63 74.52 100.00
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม