รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 86 86 0 0 0 83 3 65.05 96.51 100.00
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 65 65 0 0 0 62 3 61.45 95.38 100.00
3 ภูมิสารสนเทศ 64 64 0 0 0 58 6 56.09 90.63 100.00
4 สารสนเทศศาสตร์ 63 63 0 0 0 57 6 58.03 90.48 100.00
5 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 45 45 0 0 0 38 7 59.29 84.44 100.00
6 นิเทศศาสตรบัณฑิต 133 133 0 0 0 108 25 55.65 81.20 100.00
รวม 456 456 0 0 0 406 50 59.26 89.04 100.00
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม