รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 ฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์) 4 4 0 0 0 4 0 59.00 100.00 100.00
2 คณิตศาสตร์ 40 40 0 0 0 39 1 58.40 97.50 100.00
3 จุลชีววิทยา 28 28 0 0 0 26 2 55.14 92.86 100.00
4 ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) 25 25 0 0 0 22 3 53.52 88.00 100.00
5 เคมี 69 69 0 0 0 56 13 54.43 81.16 100.00
6 ชีววิทยา 117 117 0 0 0 94 23 54.50 80.34 100.00
7 ฟิสิกส์ 34 34 0 0 0 25 9 53.47 73.53 100.00
8 สถิติ 25 25 0 0 0 15 10 49.28 60.00 100.00
รวม 342 342 0 0 0 281 61 54.72 82.16 100.00
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม