รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 45 42 3 0 0 35 7 56.38 83.33 93.33
2 วิศวกรรมไฟฟ้า 82 82 0 0 0 67 15 55.61 81.71 100.00
3 วิศวกรรมโยธา 72 71 1 0 0 55 16 54.73 77.46 98.61
4 วิศวกรรมชีวภาพ 37 28 9 0 0 21 7 53.00 75.00 75.68
5 วิศวกรรมเครื่องกล 64 63 1 0 0 46 17 53.78 73.02 98.44
6 วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 53 49 4 0 0 35 14 55.14 71.43 92.45
7 วิศวกรรมการผลิต 65 54 11 0 0 34 20 51.96 62.96 83.08
รวม 418 389 29 0 0 293 96 54.37 75.32 93.06
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม