รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 ทัศนศิลป์ 67 60 7 0 0 39 21 50.47 65.00 89.55
2 ศิลปการแสดง 79 75 4 0 0 35 40 47.07 46.67 94.94
รวม 146 135 11 0 0 74 61 48.77 54.81 92.47
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม