รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 การศึกษาปฐมวัย 25 25 0 0 0 25 0 59.68 100.00 100.00
2 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 53 53 0 0 0 53 0 66.53 100.00 100.00
3 คณิตศาสตร์ 42 42 0 0 0 41 1 61.33 97.62 100.00
4 ภาษาอังกฤษ 36 36 0 0 0 35 1 64.61 97.22 100.00
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 33 33 0 0 0 32 1 60.67 96.97 100.00
6 สังคมศึกษา 38 38 0 0 0 34 4 61.11 89.47 100.00
7 ภาษาไทย 97 97 0 0 0 83 14 57.11 85.57 100.00
8 จิตวิทยา 25 25 0 0 0 21 4 58.56 84.00 100.00
9 วิทยาศาสตร์การกีฬา 73 73 0 0 0 45 28 49.53 61.64 100.00
รวม 422 422 0 0 0 369 53 59.90 87.44 100.00
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม