รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 85 85 0 0 0 69 16 53.04 81.18 100.00
2 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 54 54 0 0 0 43 11 55.15 79.63 100.00
3 สิ่งแวดล้อมศึกษา 58 58 0 0 0 33 25 49.93 56.90 100.00
รวม 197 197 0 0 0 145 52 52.70 73.60 100.00
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม