รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 สถาปัตยกรรม 71 71 0 0 0 67 4 57.89 94.37 100.00
2 สถาปัตยกรรมภายใน 39 38 1 0 0 32 6 55.68 84.21 97.44
3 สถาปัตยกรรมผังเมือง 55 52 3 0 0 42 10 53.69 80.77 94.55
4 นฤมิตศิลป์ 37 37 0 0 0 28 9 52.05 75.68 100.00
5 ภูมิสถาปัตยกรรม 22 22 0 0 0 14 8 53.09 63.64 100.00
รวม 224 220 4 0 0 183 37 54.48 83.18 98.21
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม