รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 40 40 0 0 0 38 2 60.65 95.00 100.00
2 โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 60 60 0 0 0 51 9 53.90 85.00 100.00
3 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 282 282 0 0 0 235 47 55.70 83.33 100.00
รวม 382 382 0 0 0 324 58 56.75 84.82 100.00
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม