รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เทคโนโลยีการอาหาร 57 57 0 0 0 44 13 54.49 77.19 100.00
2 เทคโนโลยีชีวภาพ 49 49 0 0 0 33 16 51.14 67.35 100.00
3 ประมง 24 24 0 0 0 15 9 50.25 62.50 100.00
4 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 20 0 0 0 12 8 50.70 60.00 100.00
5 สัตวศาสตร์ 72 72 0 0 0 43 29 51.44 59.72 100.00
6 เทคโนโลยีการเกษตร 56 56 0 0 0 33 23 48.39 58.93 100.00
รวม 278 278 0 0 0 180 98 51.07 64.75 100.00
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม