รายงานผลการสอบ IT Exit Exam คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 แพทยศาสตรบัณฑิต 61 61 0 0 0 61 0 62.92 100.00 100.00
2 เวชกิจฉุกเฉิน 30 30 0 0 0 28 2 58.13 93.33 100.00
3 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 42 42 0 0 0 38 4 56.81 90.48 100.00
รวม 133 133 0 0 0 127 6 59.29 95.49 100.00
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม