รายงานผลการสอบ IT Exit Exam วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตเข้าสอบ(คน) จำนวนนิสิต ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ผู้สอบผ่าน
ร้อยละ
ผู้เข้าสอบ
สอบเแล้ว ยังไม่สอบ กำลังสอบ รอสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน
1 รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เพิ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 19 รายวิชา) 11 11 0 0 0 10 1 56.00 90.91 100.00
2 รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 79 79 0 0 0 64 15 54.18 81.01 100.00
3 รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 297 280 17 0 0 176 104 50.92 62.86 94.28
4 รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 256 241 15 0 0 131 110 49.34 54.36 94.14
รวม 643 611 32 0 0 381 230 52.61 62.36 95.02
หมายเหตุ ข้อมูลสาขาวิชา ของคณะ อ้างอิงข้อมูลจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม